Budżet Obywatelski jest formą aktywizacji mieszkańców i zachęcenia do dyskusji na temat ich potrzeb. Przewidywane korzyści to przede wszystkim współdecydowanie o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, które pozwoli poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje mieszkańców do wspólnego działania oraz zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania.


W 2019 r. przeprowadzona została procedura Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczona została kwota 1 miliona złotych na projekty infrastrukturalne i społeczne.


W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok mogły być proponowane wydatki ogólnomiejskie z podziałem na kategorie:

  • infrastrukturalna (w szczególności: remonty, modernizacje, adaptacje, budowa nowych obiektów) przewidywana kwota na realizację projektów wyniesie 800 000 zł, przy czym wartość projektu nie mogła przekroczyć kwoty 400 000 zł;

  • społeczna (w szczególności: z zakresu edukacji, zdrowia, kultury, sportu, ekologii, ochrony środowiska, obejmujących działania typu: warsztaty, szkolenia, kursy, organizacja imprez, koncertów, zajęć dodatkowych) przewidywana kwota na realizację projektów wyniesie 200 000 zł, przy czym wartość projektu nie mogła przekroczyć kwoty 40 000 zł.


Zgłoszone zostały 54 projekty. Propozycje poddane były ocenie formalnej i merytorycznej.


Na jej podstawie 17 wniosków zostało odrzuconych. Spośród zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców poddano 37 propozycji ( 17 kategorii w infrastrukturalnej i 20 w kategorii społecznej).


Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 6 projektów infrastrukturalnych i 8 projektów społecznych o łącznej wartości 996 089 zł.